Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


'">:•"■ ,- — i -cgr '^ rest's ,r *2 ^ ^f cmthiv. 
VVlC'l 4: i. Danpr. I 

!Go!r;ck, Duk 
j H.shop oJ 
qa wo 
ca ha mm shih nonpapj. 
.m en onpi. unkan de- 
]ge sanpa akezapt 
ihan tipiwakan kin ya- wan- 

han 
i qa 
. Ti- na koya a kektopawmge opawin- 
ji sanpa Uoktopawinge wi- 
pa sakpe $>14£~, 
kaga, qa nina 
rca kaga. Ro- 
lyuotaninni wc- 1 ■ kcemna lorn sun 
000 nenairt. a o.i 
'N- wanyag Wa 

ibion otonwc man ^rnasapa W; 
kin hen Jan. wapi kin eciyatanhan beklta \vu- 
JohnqaNan- niyetu ake.sahdogan Jan. lbf ; 
i oi. hetanhan qaJaru 1908 h eh any an. 
Inmijaskana unkan Fargo okaspe kin tipivi a- 
i ibdaka hipi i kan kin wikceuna zapian 
spe wakantu yanini Tunkui.sina inaka \r . 
qa woonspe wicisanpa tipiwakaa betis wmge Oma- 1 paake SINASAPA WOCEK1YE TAEYANPAHA AUGUST 15. 19C9. [ABAPi WOCEKIYE TaEYAXPAHA. 

UF.V. JEROME HUNT. f). >. B, 
;'UKUISHEU ;mc PROPRIETOR ORT JoTTFV North Dakota. AUGUST 15. 1909. 

qa on ekitaninyan on. 

Binasapapi kin qa wicasta ikce- 
ya ko owasin wicasta waste q'a 
tokawieakiciran wan hdusnapi 
kin he tohanyan esta akiktons 
pica sni. 

Wotanin Wowapi Wan Kaoa. 
March 1, 1909 ehan Bishop 
Shaniey, wotanin wowapi wan 
sinasapa wayuotanin eciyapi 
'Bulletin of the Diocese of 
Fargo, eciyapi km he kaga. Wan- 
1 zaptan kaga qa hena iye 
iapi karniga Qa nina rein en 
etonwe kin tanin, qa onspa en 
heya; Fargo okaspe en waawan- 
hdake kin he waawanhdaka ni- 
tawapi kin he wanna waniyetu 
unman napiny wang waawanhda- 
ka nitawa kin he wowapi kin 
unieiyapi qa tohanyan okihi 
lan hehany an u niciyapi kta 
mi wanji eca wanea unieiyapi 
ecee kta, hecen en etonwanp-i qa 
yawa po, qa etahhan woo 

a po. Hecen en taku on kin 
hena wicanagi eciyatanhan cm- 
cawicaye kin iwastepi kta kecin. 

ANPETU DE .BISHOP SHAN- 
EY'OZIKIYE EUNPAPI. 

July 18, anpetu kin de Fargo 
en Rt. Rev. Bishop John Shan- 
ley kinihanyan rapi. St. Mary 
tipiwakan etanhan rapi. Tohin- 
ni tuweha North Dakota en he- 
der kinihanpi sni. Oape norn 
hehanyan otonwe kin ataya tipi 
owasin natakapi Sinasapa itan- 
can kin wokinihan ecakiconpi on 
heconpi, yaksenag ta. Nahan- 
ke siii ecen oyate km itakan 
emniciya tukte en tanyan wan- 
yakapi kta iyeee.ee. kin en inajin- 
ban, 'Wicasta okitanin ota maka 
owancaya takodayapi qa nion kin 
econhan ihakam on pi kin ehake 
roift-wanhdakapi kta on ahi. 'Wi- 
casta ota wasinda ihduzapi. fei- 
itasapa itancan qa sinasapa to- 

■ : .nhan ahi kin Bishop nagi 
kin on Mass-wosnapi ekiciyapi. 
Haranna oape zaptan kin lietan- 
han sinasapa kin St. Mary tipi- 
w liiii i m - '■ _;"-■ ':■ j0 km 

hehan tiptwakan :. i ;iyopa kin 
na cb kapi, qa sinasapa kin owasin J witaya en aya. Oape napcinwan- 
I ka kin hehan sinasapa kin heya- 
i ke kiconpi qa opawinge nonpapi 
] ecetu t i piwakan kin en timahen 
j ai. Huhanke sinasapa qa wino- 
■ rca-wakan kin wicakiyukanpi qa 
! hen yankapi . He h a n wicasta ke- 
, ktopawinge wanji sanpaopawin- 
j ge zaptan oakanyanke kin kipipi 
kin ojuna yukanpi qa okiyotahe- 
na kin hena ojugjuna najinhiye- 
ya qa tankantanhan is* oaraani 
kin hena ko owasin otinza. To- 
i hinni North Dakota en hecer wi- 
1 carapi kta en hecer wioota sni. 
I Tipiwakan timahen ayucoyar pi- 
yapi. Timahen ataya to qa ska qa 
sapa icahiya ozanpi. Hehan to- 
kiya tanin sni kinihanyan naj'm- 
yeya, Tokata heel -Bishop fcaku- 
wicaye kin sapa ecee unpi qa 
yankapi qa oksan sinasapa qa 
winorca- wakan kin yankapi . He 
han sinasapa kin owasin wicata 
wacekiyekineyapi, hehan Bish- 
op Scanell, Omaha Nebraska 
etanhan kin qa Bishop Davis, 
Davenport, Iowa etanhan kin qa 
Bishop Linihan, Great Palls 
Montana etanhan kin owasina 
kin ekta timahen iyayapi. De- 
cember 1889, ehan Bishop yarnni 
wicakagapi qon etanhan Bishop 
McGoirick eceena ni, Bishop 
Cotter te kin iwi wanji hehan 
Rfshop Shaniey ta. Bishop Mc 
Goirick wicata on Mass wocekiye 
dowanhan cekiya. 

Hehan Most Rev. Archbishop 
Ireland, St. Paul etanhan kin 
Bishop Shaniey eciyatanhan to- 
ken okihi yawaste. Gistina he- 
ciyatanhanna wanyag icage kin 
heon tanyan wahokonwicakiya. 
Archbishop kin dowanhan wace- 
kiya qa sinasapa kin is wicata 
wacewicakiyapi odonwan kin 
abiyayapi. 

Cekiye ayustanpi kin hehan 
Archbishop qa .Bishop torn hena 
wicata oh woecon kin. econpi, qa 
hehan sinato wan akarpa qa 
qa hehan 
feankan- 
iinasapa ecee can- 
iiiapi. 

ta tipiwa-"' 
an iha-kam manipi 
vie ecen ewicahde, 
1 wicarapi kin ekta- 
&5 . qa hen inarnina ermakapi 
kte qa toh an tipiwakan kin 
kiiya wanke kta wan yustanpi 
kinhan hehan hen ehnakapi kta. 
Otonwe kin en sunkakan tona^ 
onpi kin odotapi esta nakun wi- 
cota mani aya qa Par go en tohin- 
nina wicota henakeca wicarapi 
opar>l sal. wanffe 
cankoka 


h 


tkiya ay 


a. 7 


koka kin 
Wicast 
kan kin 


it 


kta Hen 


, 


a a St. Tv 

RT. REV T BISHOP SH A 
LEY NORTH DAKOTA 
en Waawanhdaka nnkitawapi kin 
un kitani . Unkan ehake rein ma- 
ka akan wicoran taku econ kin 
he ikcewicasta on rtani qa on ta, 
hecen waunhdaka]>i. St. Mich- 
ael's Church, Port Totten en Ju- 
ly 10, hehan Par go etanhan re- 
imani ohna hi. anpetu lii kte kin 
he econhan Rev. Father Jerome, 
Tokio, oinajin kin ekta i qa kici 
St. Michael's Mission en inajinpi. 
he econhan Dakota omna-i;- 
kin owasin wica qa winyan ko 
inajin kte kin ekta itkokapap 

I] ihanyan huwe ai qa 
ahdiin. Anpetuwakan kin hehan 
Dakota sinasapa wan, Putewata 
oyate heca tuka dehan wanna si- 
nasapa heca qa do wan wacekiya. 
yamni cekiyapi kin heca qaoiyo- 
kipi. Cekiyapi econhan Rev. 
Father Ketch am, Washington, 
D. C. etanhan qa Ikcewicasta 
owancaya sinasapa wocekiye 
opapi kin hena awanwicayaka he 
wahokonwicakiya. Unkan wo- 
wahokonkiye eye kin hena owa- 
sin Dakota kin ecen econpi kin- 
han tanyan wanke kte, taku owa- 
sin tanyan onkokiyakapi. He- 
han ake tohanyan omniciye qas 
hehanyan Bishop Shaniey unki- 
opeyapi on, qa wowahokonkiye 
waste kin owasin onkokiyakapi, 
qa tohanyan maka kin wanka 
esta hehanyan nion kte kin he- 
cer wohdaka, Wicanagi qa wi- 
catancan taku i waste kte kin he- 
na owasin yasnasnasni unkoki- 
yakapi, qa awicakehan ikcewica- 
sta kin cante en wicayuze kin 
tanin. Citizen waste kin heun- 
capi kta cm qa wocekiye tawe 
tanyan ahopeya skan kinhan he 
citizen waste kta, heon makoce I 
kin hena wiyopekiyapi sni po, | 
tuka sutaya hduza po, eye k 
ota eya. 

Hehan anpetu itopa kin en ake I 
kinhda qa tiyata ki kin hehan- j 
tanhan omniciye tanka en token j 
wicoran kin hena yuotanin kta 1 
on rtani, qa token hena wanjigji ] 
econpica kin hena on ■ 7 ; :kcani 
nina mdokite rca, iieccca esta} 
ake anpetu itopa hantehan rtani I 
qa iwanke kte kin hehan haran- i 
na esta yuricap^ kte siii wicasi; j 
ito ozikiya wanke kta key a. He- j 
cen iyecet i >zik i ; ' i a,nka, ! 

qa wokajuju wanna ehdaku kw 
on etanhan Ikcewicasta kiri 

on ehake rem ekta An qa! &a T heeeti iyotans d han Itancan 
tawa kin kici wanna dehan 
ikcewicasta kin nina woce 
e w icakici y a nace ca . 

Heon etanhan wakta onpo: wi- 
hiyayedan oape tukte en Iran can 
kin nicopi kte kin sdonyayapi sni 
nakaes: eyapi qon he wowicake, 
De etanhan woonspe unkicupi 
iyececa. Maka kin tohanyan 
wanka esta hehanyan nionyakon- 
pi kte kin hecer wacinyus u 
yaoi qa unkoranyanpi ecee, ohi- 
ti icidaya unyakonpi esta wiconte 
kin he wamanon wan tohan tin- 
hiyu kin tuwena sdonye sni kin 
he iyecen en wicahi kta unkoki- 
yakapi kin he wowicake, kin ue 
han wanonyakapi. YATKESNI Okodakieiye kin 
eciyatanhan on tanyan wahokon 
unkiyapi. Yatke sni opapi kin 
hena eepi e oyate kin token eaje 
•si ca wicasta tonana kagap 
hena yuecetupi kta e skanpi he- 
on yatkesni opapi kin hena ko- 
dawicayayapi kin eepi ce eya. 
Dakota oyate kin de makoce kin 
cokaya yaonpi qa oyate toktoke- 
ca mniwanca kin ikiyena wanke 
kin hena sdonwicayapi sni 
iye onanironi)i qa St. Paul tao- 
yate se yaonpi, oyate kin de wa- 
stepi heon sanpa waste wacin 
po, eye kin ota. Qa haku 

■■-f Ketch am ota eya. Mako- 
ce sutaya bdnha po, dakota ota 
pi qa' dehan wanna yuhapi 
sni qa tukte wotapikta ca e can 
baksaksapi qa on wota yak 
hececa kes nakun canb;- 
kte k,. kt( -anicaeceedo, 

eya. Wasicun kin ota 
cayayapi qa ota kodaniyanpi sni 
ce, eya, qa e tan h anna, wicowo- 
yake wan unkokiyakapi Michi- 
gan makoce kin hetanhan ikce- 
■"ianna yakonpi un- 
kan Unciyapi makoce kin ekta 
onge ■/ ipi qa akieita ;a - 

can wan wa , ipi qa taku wa- 
waha wasteste kaipi unkan kupi 
kta unkan taku wan wowapi ope- 
■ii.J vicaqu qa heya: De tanyan 
ahdapo, de taku waste terika ma- 
hen on ce eya., qa yaganpi sni 

ohan yakipi kinhan he 
dugacpi kta, tka oyate kin \ i 
duwitayapi qa hehan dugar ; 
wandakapi kta ce, eya, E SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA AUGUST 15, 1909. 3 deon Dakota oyate kin taku awa- j tawapi qa nitoranpi kin hena su- 
cinpi kta qa taku okarnigapi kta taya yahduzapi kta. Qa priest 
iyececa. Tona cinca yukanpi kin ' nitawapi kin Father Jerome etan- 
hena tokata iseya cincapi kin nan on wanna ia oyakihipiqa na- 
token ihduhapi kte qa taku wi- j kun ista kin on wawandakapi 
he wasicu ota wastepi sni qa Da- coran e onspewicakiyapi kinhan j oyakihipi. Heon nakun sanpa 

en awacannipi kta qa tona priest qupi, hecen okarnigapi sni kin on 
iyaza wanyag yekiyapi kin on 
oyate kin ataya makosicapi qa 
wicakasotapi tka ce, eya unko- 
kiyakapi. He token on heye kin kota wastewicadakapi sni qa ta- ! heon Wakantanka toyawaste 
kuku esta token kohanna sotapi ' wan oyate en wicau kta wan oki- sinasapa en ihdoyapi sni kin he- kta esta tokakiyapi sni kin heon hi kta hecinhan he awacinpi kta na nahanrcin ista kin on qa iapi hey a. Hecen oyate kinpetijan- iyececa. Qa nakun sinasapa de- 
jan wan ideyapi qa okpaza ennaenhipi; Rev. J. W. Lemieux, 
ehdepi kin qaotonwe wan paha Rev. Hart, Rev. O'Driscoll, Rev. 
akankagapi kin iyeuncecapi kin Sailer qa Rev. J. Gayduske. 
heon sanpa econ unsipi kin de ohinni unkiksuyapi waste. Oyate 
kin de wastepi heon wicoran sica JULY 11. 
Rev. Father Ketcham wohda- kin okihi sni onpi hena on nakun 
oyakiyapi kta qa nakun sinasapa 
wayawa tipi wanjigji tunkansina 
okiye sni kin hena on sinasapa 
tawocekiye etanhan okodakiciye 
tanka wanji icage qa he wakan- 
heja wocekiye ohna icagapi kta 
he kuwapi kta qa tona hen op a pi 
qa wawokiyapi kin hena wowa- 
ste kin he takuna isanpa sni qa 
tokiya onpi keceyas ota akihde 
wocekiye ewicakiciyapi kta. He- 
cen he sanpa awacannipi kta. qa wicoie.sica qa mini sica kin v a: Otonwe wan paha akan ka- 
hena owasin unkayustanpi kin- gap i ^ n ne anarbe pica sni, qa 
nan taku uncinpi kinhan hena pe tijanjan wan ideyapi kinhan 
owasin unkokihipi kta. Hecen akarpetonpica sni ecee; tuka 
oyate kin de hecen sdonwicayapi petijanjan ihupa wan en ostanpi 
hecinhan sanpa econwacinpi wa- e cee, eya. Qa Dakota tamako- 
ste kta. Tonana wicoran sica ce ota ecen omawa m ecee qa he- 
econpikeshe oyate kin hececapi na wan jigji dakota waste hecapi 
iyecer wacinunkiyuzapi kin heon ' qa WO cekiye woecon wanjigji 
heya. j wanbdake; tuka nakaha Fort 

Heon etanhan Mniwakan ya- ' Totten en Dakota yaonpi kin | P a itancan c l a sinasapa wicasta 
tkesni okodakiciye kin wartewi- ' otonwe wan paha akan kagapi ota wanyag-onhipi qa wawoho- 
cadapi sni esta hena heepi oyate' kill he iyenicecapi; heon nakun j konkiye wa ^ te onkokiya. : .api 

„^ D >j.„ n w.iV.flVncrnmnnn Vtdiiwa- 1 a*, n w i ■ i ■ -u ! kin on noge onyadurdokapi kin 

caje sica wicakagapiqon nauwa g^. Paul toran oyakapi km hena 

a. ■_„.•■„ £ cb- Qr ,vvi i-mro nnVni/iiTfl -, « t-» -i i- : iyececa q a ista kin unyadubda- 

ste wacmskanpi keya unko^iya- we ksuya. St. Paul tona woceki- , 1 

Ira-™ kin hp n"knn ohinni nnki- ' • i- • i " • n yaoi kin iyececa: heon wowiyu- 

kapi km ne n^Kun ooinni unKi ye opapi km hena sicaya wicaku- r 

i,„ n , nni trt-n ivpfppn nn «nmia ' u ■ ■ • • i • sk]n ojuonyayapi. qa wocekiye 

ksuyapi kta iyececa, qa sanpa wa kta lciconza; qa wicacerpi km ' . JULY 1.3. 

Suna Waanatan, Fort Totten 
etanhan:— Anpetu kin de sinasa- iyopteuiiye wacinpi kta iyececa. he tokiconze kin on wowasake 

icu qa heon Wakantanka tokicon- 
ze kin he yutakuni kte sni kecin. 
Unkan anpetu wan en Salos wo- 

FORT TOTTEN, N. DAKOTA, naron wan Wakantanka etanhan 

July 10, 1909. naron; sunkakan tawa etanhan 

Anpetu kin en St. Michael's makata hinrpayeqa istagonga qa 

Church ohomni oyate kin ahitipi ia okihi sni; unkan hehan tukte 

Miniwakan oyate kin owasin en en ye cinhan ia okihi kte qa wa- 

naron okihi kta hecinhan Wa- 
kantanka okiyaka. Salos, sina- ahitipi, qa Inyanbosdata, Paha- 

yamni, Rantesa, Inyanwakagapi, 

Conkicakse, V/ayawa-oti-tanka, ' sapa en yesipi qa hehan Salos 

Wakpawaste, Sisseton Bdesa, ' cetonhdasni sinasapa ekta i. he- Raratonwan, qa Padani qa Wa- 
topardatonwan, Inyanre etan- 
han hipi. Omniciye tanka na- 
kun opapi kin Rt. Rev. Bishop 
Shanley, D. D. Fargo, N. Dak. 
etanhan, Rev. W. H. Ketcham, 
Washington D. C. Tonkansina on taku awaoncinpi kin dehan 
nakun sanpa awacin onyanpi. 
Qa hehan Daonkotapi kin token 
wocekiye enonskanpi kin owasin 
wanna tanyan wandakapi: unkan 
hena cinca yukanpi qa hena de- 
tanhan tokatakiya waniyetu wi- 
kcemna qais wikcemna nonpa 
ecen icagapi qa nionpi kinhan 
wocekiye de ohna icagapi qa wi- 
coran tokca eqe hena onspepi 
kta oncinpi sni. Heon dena tan- 
yan onyeciksuyapi kta oncinpi 
qa taynan onkoyeciyakapi kta oncmpi. Matononpahoksina, Cannon na en wowaste wanice cin he 
St. Paul tanyan sdonya heon ni- oyanke etanhan; Rev. Jerome on kin hehanyan wicacerpi toiyo- Hunt, O. S. B. Fort Totten, N. 
Dakota etanhan; Rev. Bernard, 
O. S. B. Standing Rock, N. Dak. 
etanhan; Rev. Albert Favreau, 
Fort Berthold, N. D. Padani tipi 
etanhan; Rev. Albert Negahan- 
quet, de sinasapa kin ataya da- 
kota rca qa de tokaheya dakota 
rca wan sinasapa wicasta wakan 
heca e wanonyakapi qa St. Mich- 
ael's tipiwakan kin en Mass wo- 
snapi wakan econ qa deon Dako- 
ta oyate kin en Wakantanka to- 
yawaste wicahiyohi e tanin qa nan ia okihi qa hetanhan Salos 

Paul eciyapi; qa Wakantanka to- 

wasake kin he kipajinpica sni 

kin tanyan sdonya, qa wicacerpi j Ball: - Inyanwakagapi etanhan 

kin towasake qa towitan kin he- , taku on icakisya onqonpi kin he- 
on iceciciyapi kta heonwau. In- 
yanwakagapi en tipiwakan onyu- 
hapi qeyas sinasapa wicasawa- 
kan unnicapi kin heon etanhan 
wocekiye kin en tawacin hunke 
sni unkayapi kin tanyan sdonon- 
kiyapi kin heon sinasapa wicasa 
wakan wanji on oonkiyapi kta 
oncinpi, qais wacekiya wicasta, 
catechist heca wanji on oonya- 
kiyapi kta iceunniciyapi. Qa 
nakun Hantesa omniciye teca 
okaspe kin en tipiwakan uncinpi 
qa on mazaska opawinge zaptan 
eonhnakapi; hecen he nakun en 
unyecitonwanpi kta iceonnici- kipi kin he en takuna kicamna 
kte sni ieiconza tuka maka akan 
oyate tona icagapi kin hena iye 
taku wanyake 9a sdonye cin hena 
naronpi kte qa sdonyapi kta cin. 
He iyecen Fort Totten en Dakota 
yaonpi kin wanna Wakantanka 
en ia okihi sni qa istagonga ya- 
onpi qon wanna Wakantanka ni- 
yutokecapi kin tanin rca wan- 
bdaka qa heon Salos nakun Paul 
iyenicecapi. Otonwe wan paha 
akan kagapi kin he iyenicecapi; 
heon anpetu kin de woawacin ni- yapi. Akicitanajin, Inyanbosdata: — 
De nawajin kin de madakota, qa 
wasicun iapionmaspe sni, nakun 
wowapi onmaspe sni. Hececa 
tka wanna waniyetu akesagdo- 
gan wocekiye de ohna waon, qa 
heon taku wanjigji awabdeza. 
Unkan de sinasapa itancan qa 
sinasapa wicasawakan kin tona 
Dakota ehna yaonpi kin hena on 
etanhan dakota oyate kin on on- 
kiwastepi kin de anpetu kin tan- 
yan sdononyanpi. D,e anpetu kin 
Raratonwan, Kangitoka qa Wa- 
topardatonwan oyate toktokeca- 
pi kin koya den witaya onhipd qa 
hekta hena om tokakiciya on- 
qonpi qon dehan owasin witaya 
onhipi qa owasin kodaonkiciyapi 
qa owasin witaya cantewasteya 
unqonpi. Unkan taku on he de- 
han oyate tokcapi qon owasin 
witaya cantewasteya onqonpi kin 
he wocekiye kin deon hececa kin 
tanyan sdonunyapi. Heon wico- 
ran wan on oyate i waste qa iwa- 
rbana kin wanna sdonunyapi: 
heon tokatakiya onkicincapi kin 
owasin wocekiye wicoran kin he- 
ceena ohna icagapi kta oncinpi 
wicoran itokca wanjina onkicin- 
capi kin hena iwastepi kte sni. 

Hintonkanaska, Porcupine 
Station: — Sinasapa itancacpi qa 
Sinasapa tona tehantanhan da- 
kota omniciye tanka unyuhapi 
kin en wanyag-onyahipi qa to- 
ikatakiya tokiyotan onyanpi kte 
qa taku awaoncinpi kinhan on 
tokata tanyan unyanpi kta qa 
tiyata unkipi qeyas ijehan kiksu- 
ye pica kin owasin tanyan naron 
onyakanpi kin heon wopicla on- 
keniciyapi kta wasteka, qa wi- 
coran qeya ee on onkiwastepi 
kte sni kin hena eqes onkayu- 
stanpi kta waste. 

Mrs. John Butcher, Fort Ber- 
thold: — Anpetu kin de sinasapa 
itancanpi qa sinasapa ota wan- 
wicabdake qa nakun oyate ota 
wanwicayakapi unkan anpetu 
kin de iycyanpa wanbdake see- 
ceca, qa on icantemawaste. Ta- 
ku on decercin Dakota kin wo- 
cekiye en tanyan yaskanpi kin 
he sinasapa wicasawakan om ya- 
onpi kin heon hececa e wanbda- 
ke cin heon de sinasapa itancan 
kin sinasapa wanji wakida kta 
wacin, qais wacekiye wicasa wan- 
ji on ounkiyapi kta wakida. Eya 
wicastawakan wan en on tka te- 
han on qa wi nonpa qais yamni 
ecetu eca hehan ake wanunya- 
kapi ecee. Hecen wayazankapi 
qais tapi kta wanjigji inarni wo- 
cekiye on ecakiconpica sni ecee. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA AUGUST 15, 1909. Qa hena on titakuyepi kin wo- 
cekiye etanhan ayustan ayapi; 
neon smasapa tawocekiye omni- 
ciye tanka kin ounyakiyapi kta 
iceunniciyapi. 

July 13, - Mazaska awanyaka 
wanjina kin he waniyetn yamn 
kinhan hehan token takuyapi kta 
iyececa qa iyenakeca kta iyecece 
cinhan hehan cajeyatapi kta yu- 
stanpi qa de wanna iyehantu kin 
heon Bishop iye tokaheya iwan- 
gapi. Unkan Bishop decen eya: 
Dakota kin kaspapi mnakiyapi 
kin hena niye nitawapi; hecen 
token taku yayapi kta yacinpi 
kinhan niye ecanonpi kta ce eya. 
Nina tanyan ecanonpi kin on nina 
wopida eciciyapi. qa mis miye 
decen awacanmin ce, eya. Tipi 
wakan en onge dusotapi ktaiye- 
cetu qa nakun North Dakota 
imahen wawokiya wanjigji wica- 
duhapi kta iyecetu, catechist he- 
ca wanjigji wicadubapi kta iye- 
cetu kin hena en onge wowidag 
yayapi kte cinhan mis nina pi- 
wada kta ce, eya. 

Mazaska awanyaka wanjina 
kin wanna de cajeyatapi kta iye- 
hantu kin heon Tawacinhehomni 
he tokaheya cajeyata qa decen 
eya. — Mazaska kin nahanrcin ota 
sni, hecen ito, dehan etanhan 
unyusotapi kte sni, tka tukten 
tipiwakan cinpi qa is tipiwakan 
piyapi kte qa wacekiye wicasta 
catechist wanji cinpi kinhan on- 
kiye mazaska mnaonkiyapi kta 
on econqonpi koa. 

Jina: — Mazaska ota sni hecen 
dehan hena on takuyapi kta iye- 
cetu sni, hecen ito onkiye en 
amnaonyanpi kta iyecetu. 

John Twohearts- — Mazaska 
k'n ota sni tka dehantu kin oyate 
kin tuktekten taku cinpi yukane 
nakaha ohdakapi kin hena on 
mazaska kin ota sni qeyas, hena 
en unge yusotapi kta hecetu, qa 
eya wasicun kin maga ikicanye 
obe tonakca on maka kicanyanpi 
qa on wankanwapa iyopteiciyapi 
kin wikicanye kin hena eerca e 
onkiseya Dakota kin on maka 
kin en kican unyanpi qeyas wa- 
sicun kin he iyehanyan onkoki- 
hipi sni kin he tanyan sdonun- 
kiyapi. Unkan he iyecen woce- 
kiye en ikicanye kin wanna ota 
unyuhapi sni qeyas wanna onge 
wowidagyapi kta waste kta. 

Ignatius Court, St. Michael's 
etanhan: — Mazaska opawinge 
torn yanke cin he ota sni qeyas 
wanna onge wowidagyapi kta 
iyececa. Oyate onge catechist wawokiya cinpi kin hena ecekcen 
owicakiyapi kta iyececa; qa ena- 
nakiya tipiwakan cinpi kin hena 
ecen econpi kta iyececa. Oko- 
dakiciye wi iyohi mnayanpi kte 
qa hena tonakeca kinhan hanke 
ecen en uyapi kta qais tiwahe 
tonakca kin on, iyawa econpi kta 
hantans he nakun waste 

Miniaku, Pahayamni etanhan, 
— Mazaska womnaye wanjina kin 
de waniyetu zaptan unyustanpi, 
hecen nahanrin de iyehantu sni; 
heon dehan takuyapi kta iyecetu 
sni ce, eya. 

Hecen deon omniciye tanka kin 
ataya on najinpi qa yustanpi. 
Mazaska opawinge nom wanna 
unpi kta; St. Michael's tipiwa- 
kan, Port Totten on qa catechist 
on. North Dakota imahen ecee- 
dan. 

July 14, — North Dakota en Si- 
nasapa omniciye tanka kin de 
Inyanwakagapi etanhan kicopi; 
qa nakun Inyanbosdata etanhan 
kicopi; hecen henaos on najin qa 
Inyanbosdata kin hen sinasapa 
omniciye tanka kta. ohiyapi qa 
hen pte icaryapi kin tado kin 
skuya keyapi heon ohiyapi. 

Iapi tona on woiwange kta qa 
on iwohdakapi kte cin ican ma- 
gaju qa on hena onkapsicapi qe- 
yas hena tokata Inyanbosdata 
en iwohdakapi kta iyecetu. Qa 
hehantu kinhan omniciye tanka 
kin isam waste qa wosdonye wi- 
cahiyohi e hecen awacinpi kta 
waste kta, qa wicasta tona hekta 
tanhan isnapina qeyas wacintan- 
ka omniciye en skanpi kin hena 
hehantu kinhan inarmase ispa 
on paream iyewicayapi qa wici- 
sta towitan wan en ahiyayapi kta 
hecetu sni; hena Wakantanka 
wanyaka ecee heon. 

Wahacankato wowahokonkiye 
kage qa deon eya: Korinth 13, 
1; 13. Wicasta akantu qamarpi- 
ya ohnihde cejipi kin on iwaa 
esta wawacanwakiye sni ehan- 
tans, mazasa snasna qa taku itu- 
ya sna kin he iyemaceca. Wa- 
cantkiyapi qa taku wakanyan 
wicaqupi kin he wacinpo. Eya 
hecen he nakun onkiksuyapi kta 
iyececa. Taku wakanyan onqupi 
kin he tanyan onhapi hecinhan 
nakun wacankiyapi kin he on- 
yuhapi hecinhan nakun taku wa- 
kanyan onqupi kin he tanyan on- 
yuhapi kta. Mazaska opawinge 
nonpa qa yamni ituonranpi esta 
he wacantkiyapi heca sni buka 
he ihdatanpi kta heca qa heon tohinni taku wakanyan onqupi 
kin he onyuhapi kta onkokihipi 
kte sni kinhan takuna iciyopteya 
onyakonpi kte sni, hecen de na- 
kun tanyan onkiksuyapi waste 
kta. Qa wicasta nom wowaho- 
konkiye eyapi kin denaos wowa- 
cinye en wacinwicayayapi kta 
iyehanyan taku cajeyatapi qa 
inonpa wicacerpi on woawacin 
kin en waonspekiya qa itancan 
hecapi kte sni e hecen awaon- 
cinpi kta. Wicacerpi towitan, 
woniya towitan kin okunwanjina 
sni qa sakim on kta okihi sni. 
tuka anonkatanhan kicizapi, he- 
unman tupte oyakiye kta he? 
Onman tukte yakize kta he? Is 
nonpin anawicagoptan kta oya- 
kihi kta he? 

JULY 15. 

Sinasapa tawocekiye omniciye 
tanka wanna enakiyapi kta he- 
han Thomas Frosted wowaho- 
konkiye, qa de on wowahokon- 
kiye kaga, Lukas 22; 39. Wani- 
kiya Olive paha kin ekta i ece 
kin he ake ekta ya. Unkan wa- 
onspewicakiye cin ihakam yapi 
unkan tokan iyaye qa cekiya qa 
hewicakiya, wowitanye kin en 
idadapi kte sni e cekiya po. Iye 
cekiya unkan marpiya ohnihde 
wan hi qa yuwasaka; unkan nina 
iyokisice ca we itemni wanna wo- 
cekiye ayustan hehan en wicahdi 
unkan owasin istimanpi, hehan 
inajinpi qa cekiyapo, hecen wo- 
witanye kin en yaipi kte sni. 
Hecen tiyata unkipi kinhan dena 
unkayustanpi qa unkistimanpi 
kte sni ce. Eya hecen he unki- 
ksuyapi kta qa ohinni cekiya on- 
qonpi kta, kiktahan unqonpi kta 
qa inonpa kansu cona dowanpi 
en unyanpi kte sni, inonpa iwa- 
nicicipi kta takuna ecanon kte 
sni, inonpa miniwakan datke kte 
sni. Niye on Wanikiya we ite- 
mniyan wocekiye eye cin he ye- 
ksuye kta; qa niyfe taku ihitan 
kte cin he iyotan yada kte sni, 
hecanon kin nistinman e waniya- 
ke kta. Qa nakun decen eya de- 
tanhan ake wi akenom onyanpi 
kte cin en woyazan qa wiconte 
wanjigji onkakipapi kta heon de 
awaoncinpi kta. Makata wakeya 
onkitawapi kin de yujujupi kin- 
han tipi nape cona kagapikin he 
unyuhapi kta ce, eya ce. Eya 
heon okarnirya onkiksuyapi kta; 
on nagipi makata wakeya tawa 
kin he cerpi niun kin hee, qa he 
ecana yujujupi kta wicasta tona 
maka akan nion kin he sdonye 
kta iyececa. Qa iye nagi tawa- keya kin he tohan yujujupi kta 
sdonkiye sni kin heon wakta on 
kta. qa miniwakan yatke kte sni 
qa take cinsni kansucona dowan 
yanke kta iyecece sni. Hecon 
kinhan iye nagi kin tipi wan na- 
pe cona kicagapi kin he en on 
okihi kte sni. Wowahokonkiye 
dena nakun tokata omniciye tan- 
ka kte cin hehanyan dena onhdu- 
hapi kta waste kta, kinhan heon 
tiwahe en unkiwastepi kta. CHEYENNE AGENCY. S. D. 
July 1, 1909 
Dear readers of the Eyanpaha. 

The 22nd and 23d of last 
May I said Mass in the house of 
James R. Bobcock; he lives west 
of the Cheyenne R. Reservation. 
There are no Indians living 
around him only whites. Many 
of these whites are poor; they 
have only one or two horses and 
even a few haven't any at all. 

Quite many men and women 
came on foot. Eight of those 
who came on foot live five miles 
away from James Bobcock, and 
these eight persons, came fast- 
ing and received the sacraments. 

Dear readers, did you ever 
hear or see Indians do something 
like that? Truly Yours 

John Vogel. OKARMI, S. D. 
St. Edward ; s. Church. 
Dec. 15, '08 heehan Moses Mar- 
tin ta; waniyetu 29. 

June 17, 1909 heehan Stanis- 
laus Akicinla ta; waniyetu 30. 

St. Joseph okolakiciye oitan- 
canpi. 

Charles Mazakiwicaki itancan. 
James Egna okihe. 
Lawrence Boy wowapi kaga. 
Thomas Martin mazaska awan. 
Pel. Tatankaheksa wapahayuha. 
Eugene Hawkbear iapi awan'ka. 
Louis Okah qa A. Claymore wa- 
yazanka awanyakapi. 
Joseph Giiciya tiyopa awanyaka. 
Prank Martin wigligla. 
Francis Madbear wakpamni. 
Prowin Reel wicarapi awanyaka. 
Felix B.- Cloud wicakicasla. 

Aloysius Black Cloud, 
Catechist. MAZASKA AWANYAKA 
WANJIDAN. 

St. Michael's Church qupi 

$100-00 

Frank Gates wamnaye 12-00 Mazaska dena wanna 
en yanke -91